לפעילות עד הבית לחצו כאן!

תושבים והורים יקרים,

בעקבות משבר הקורונה ולאור הרחפת צעדי הממשלה נאלצנו להפסיק את פעילות החוגים השוטפת.

חשוב לנו לעדכן בנוגע לתשלומים-

תשלומי חודש מרץ נגבו לפני פרוץ הקורונה – עד ה 15.3 התקיימו שיעורים ואימונים במתכונת רגילה. ואנו נקיים את השיעורים שלא הועברו במרץ כשיעורי השלמה אחרי החזרה לשגרה

תשלומי אפריל- לא יגבו תשלומים נוספים על כל פעילות עד החזרה לשגרה

באם שיעור/ אימון או חוג מסויים לא יחזיר את השיעורים של מרץ כפי שהתחייבנו אנו נערוך זיכוי והחזר בסוף השנה על החוסר.

 

אנו עושים מאמץ לשמור על  קשר ורציפות וחושבים על כל דרך יצירתית לצמצום הפערים הנוצרים ובנוסף מנסים בכל דרך להציע שירותים מותאמים:

מציעים לכם להצטרף לספריה  הדיגיטלית במתכונת שירות ישיר, להרצאות מקוונות שעולות באתר המועצה, הצגות ומשימת באון ליין ממחלקות המתנס וערכות משפחתיות שיחולקו במהלך השבוע הקרוב.

בברכת בריאות טובה

נעמה כץ מנהלת מתנס עמק המעיינות ואיתמר מטיאש מנהל אגף קהילההכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

לצפיה והורדה של הקובץ בפורמט PDF

טקסט נגיש:

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם )%5 )וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.


• מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים , שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם )%5 )בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.
• התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 10.31 באותה שנה.
• לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל: Taasukanet@justice.gov.il
• על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2020) תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2019).
• התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
• על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן -
   o העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
   o ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
   o פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
   o תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
• לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
• מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.


פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2020
א. פרטים מנהליים
1 שם הארגון: מתנ"ס עמק המעיינות
2 מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם: נמוכה / בינונית / אי - עמידה
3 מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (%5 מכלל העובדים(: 4
4 פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:
שם מלא: לי טל תפקיד: מנהלת משאבי אנוש
04-6848224 :טלפון hrmatnas@maianot.co.il :מייל כתובת
ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2019
במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם
של עובדים עם מוגבלות משמעותית.
1 ייעוד משרות
משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית(
יעד 
מספר המשרות הייעודיות שתוכנן
לאייש בשנה החולפת )בהתבסס על
התוכנית השנתית הקודמת(: 3

ביצוע 
מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 12
כמה מתוכן משרות ייעודיו ת? ללא
מספר המשרות הייעודיות שאוישו:
פירוט המשרות הייעודיות שפורסמו/אוישו:
▪ המשרה:_______________________ איוש: כן/לא
▪ המשרה:_______________________ איוש: כן/לא
▪ המשרה:_______________________ איוש: כן/לא
)2 )משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
)העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי
כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים(
מספר המשרות שאוישו בהעדפה מתקנת: ללא
)3 )קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון
מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת: לא ידוע
)4 )האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית
)במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת(? כן /לא
)5 )פירוט הגורמים שאליהם נעשו פניות לצורך איתור מועמדים עם מוגבלות משמעותית:
מרכז תמיכה למעסיקים
)6 )התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד )בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות
התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב( :
התאמת היקף שעות עבודה לעובדת
)7 )פעולות נוספות שנעשו בארגון: )הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב(
קשר עם מרכז תמיכה למעסיקים ופרסום משרות דרכם, הוספת שאלה ייעודית בשאלון קליטה לטובת מתן עדיפות
למועמד בעל מוגבלות .
פירוט הלקחים שהופקו )שימור-שיפור- שינוי(:
מיקום המתנ"ס נמצא באזור ללא נגישות באמצעות תחבורה ציבורית, מיעוט משרות שנפתחות לגיוס , בין המשרות
שנפתחות מדובר במשרות לתקופה קצובה. יחד עם זאת מתקיימים מאמצים ונמצאת נכונות בהעלאה על סדר היום
שילוב בתעסוקה של עובדים עם מוגבלויות וכן מתקיימים אירועים שלא בהעסקה ישירה לטובת העלאת הנושא
והמודעות.
ג. תכנית שנתית מפורטת לשנת 2020
בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה )ינואר- דצמבר( - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה
מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק ע ל-
ידי הנציבות, עליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.
)1 )ייעוד מישרות
מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התו כנית השנתית ובפועל.
מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2020 :צפויה 1
מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: בשלב זה אין צפי לייעוד, ייעשה מאמץ באם יפתח תקן
היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %_____ _
פירוט המשרות הייעודיות )ככל שידוע(:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
)2 )מעסיק שלא עמד עמידה מלאה ביעד מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם
מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד .
נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו )הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה
בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב(
תתווסף הוראה בעת פרסום המכרז כי תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות
)3 )פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם
מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות , ניתן להסתייע במרכזי 'תעסוקה שווה'
תכנית 'תעסוקה שווה'
פורטל עבודה נגישה
)4 )פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון
)בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה , פעולות שייעשו על -ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום
הנושא , מפגשי הנהלה , הדרכת מנהלי הארגון , הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד (
- קיום פגישת היכרות עם נציגת 'תכנית תעסוקה שווה' על מנת לשתף פעולה במהלך שנת 2020 ,העלאת
מודעות והצלחת גיוס .
- מכרזים שיפתחו יופצו לפורטל עבודה נגישה בשיתוף תוכנית תעסוקה שווה.
- נוסף טופס בתהליך קליטת העובד בו העובד הנקלט יכול להצהיר באופן וולנטרי על המוגבלות .
- קיום יום שיא וחשיפה בשנת 2020 למשפחות שבהן יש אדם עם מוגבלות, פעילויות, מידע והפצה למעסיקים
באזור,
- השתתפות הממונה ביום הכשרה לממונים על העסקת עובדים עם מוגבלות מטעם המטה.
ד. גופי סיוע
מרכזי "תעסוקה שווה" , משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני
תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
https://taasukashava.org.il | 1700-50-76-76 :טלפון
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
www.gov.il/mugbaluyot :האינטרנט אתר pniotnez@justice.gov.il :מייל* | 6763 :טלפון
להלן רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:
https://www.gov.il/he/departments/general/job_placement_entities_list
מרכז השאלת ציוד ל התאמות
www.hatamot.org :אינטרנט אתר I 03-9543314 :טל